Wednesday, November 13, 2013

ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಷ್ಟೆ


     
   
vÀ¥ÀÅöà ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆlÖ JnJA AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß

KPÉAzÀÄ ¥Àæ²ß¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è

D PÀëtzÀ°è K£ÀÆ ªÀiÁqÉÆÃPÉ DUÉÆîè

M¦àPÉƼÀî¨ÉÃPÀµÉÖ....¨ÉÃqÀzÀ PÉA¥ÀÅ ºÀ¼À¢ ªÀÄ¼É ¸ÀÄj¹zÀ ªÉÆÃqÀUÀ½UÉ

CzÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ï PÀ½¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è

D PÀëtzÀ°è K£ÀÆ ªÀiÁqÉÆÃPÉ DUÉÆîè

M¦àPÉƼÀî¨ÉÃPÀµÉÖ....ªÀÄÄAeÁ£É £Ámï jÃZÀ§¯ï DzÀ ¥ÉÃ¥Àgï ©Ãmï ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß

ºÀÄqÀÄQzÀgÉ ¹UÀĪÀÅ¢®è

D PÀëtzÀ°è K£ÀÆ ªÀiÁqÉÆÃPÉ DUÉÆîè

M¦àPÉƼÀî¨ÉÃPÀµÉÖ...vÀ¥ÀÅöà vÀ¥ÀÅöà CPÀëgÀUÀ¼À EAPÀ£ÀÄß ¨Á¯ï ¥É¤ßUÉ

PÁUÀzÀ¢AzÀ ªÁ¥À¸ï PÀ½¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è

D PÀëtzÀ°è K£ÀÆ ªÀiÁqÉÆÃPÉ DUÉÆîè

M¦àPÉƼÀî¨ÉÃPÀµÉÖ...¨Á¬ÄAzÀ ºÉÆgÀ©zÀÝ PÉlÖ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À CzÉà G¹gÀ£ÀÄß

ªÁ¥À¸ï ¨Á¬ÄUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅ¢®è

D PÀëtzÀ°è K£ÀÆ ªÀiÁqÉÆÃPÉ DUÉÆîè

M¦àPÉƼÀî¨ÉÃPÀµÉÖ...eÉÆÃgÀĪÀļÉAiÀÄ°è ªÉÄÊ°UÀlÖ¯É mÁæ¦üPÀ°è D¥sï DzÀ ¸ÀÆÌlgï

D£ï DUÀzÉà MA¢AZÀÄ PÀzÀ®¯ÁUÀÄwÛ®è

D PÀëtzÀ°è K£ÀÆ ªÀiÁqÉÆÃPÉ DUÉÆîè

M¦àPÉƼÀî¨ÉÃPÀµÉÖ...PÉÆ®ÌvÀÛzÀ°è  w£ÀÄߪÀ C£ÀßzÀ §tÚ ºÀ¼À¢

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è w£ÀÄߪÀ C£ÀßzÀ §tÚ ©½

C°è UÀAUÁ E°è PÁªÉÃj

D PÀëtzÀ°è K£ÀÆ ªÀiÁqÉÆÃPÉ DUÉÆîè

M¦àPÉƼÀî¨ÉÃPÀµÉÖ...


ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಕವನ

²ªÀÅ.PÉ

2 comments:

sunaath said...

ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಲೇಖನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು.

shivu.k said...

ಸುನಾಥ್ ಸರ್,
ಇದು ಕವನ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ.ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.